Fandom

Censorship

Anonymity

117pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk1

Protection of anonymous speechEdit

  • Anonymous remailers
  • Anonymous proxies
  • Freenet
  • Tor

Countries restricting anonymous speechEdit

  • Hoa Kỳ thông qua một đạo luật có chống quấy rối mở rộng cho truyền Internet bút danh và vô danh, vào đầu năm.m.

Also on Fandom

Random Wiki